Procedures

 

 Voor informatie over werkwijze, afspraken en contracten  kunt u kiezen in onderstaand menu

Menu procedures. 

 

Werkwijze Berkelland

 

Werkwijze Winterswijk

 

VAR

 

Tarieven

 

Convenant

 

CEPO

 

Naar algemeen menu KunstWijs

 

Aanbod Winterswijk

 

Aanbod Berkelland

 

 

Werkwijze Berkelland

Geschikt voor het speciaal (basis)onderwijs.

De projecten die in KunstWijs worden aangeboden zijn allemaal geschikt voor het speciaal basisonderwijs. Het is in de meeste gevallen wenselijk om vooraf met de docent door te spreken wat er van de leerlingen wordt verwacht. De leerkracht van de klas geeft in het gesprek waar nodig aan welke specifieke leer- en/of gedragsproblemen de docent die komt, tegen zou kunnen komen.

Wat betreft het speciaal onderwijs is het noodzakelijk om vooraf contact op te nemen met Rita Rikhof (de coördinator van KunstWijs). Zij heeft n.a.v. de aanvraag een kort telefonisch gesprek met de contactpersoon van school waarin overlegd wordt of er aanpassingen gemaakt moeten worden. Voor de aanvraag definitief door kan gaan bespreekt Rita dit met de aanbieder. Hij of zij geeft vervolgens aan of het mogelijk is om de workshop te geven. Hierna kan de aanvraag wel of niet bevestigd worden.

Het communiceren van specifieke informatie betreffende de onderwijssituatie kan ook in andere gevallen van belang zijn.

 

 

Behandeling van de aanvraag

Aanvragen dienen altijd via het inschrijfformulier te geschieden. Dit kan ook via onze site www.kunstwijs.org.

KunstWijs start met de werkzaamheden wanneer de aanvraag schriftelijk is ontvangen.

Alle aanvragen worden op datum van binnenkomst behandeld.

In het geval van een ‘Op maat’ aanvraag wordt eveneens eerst het inschrijfformulier opgestuurd. Op het formulier staat dan vermeld dat het om een ‘Op maat’ aanvraag gaat. Hierna neemt KunstWijs contact op met de contactpersoon van de school om de wens te bespreken. Vervolgens ontvangt de aanvrager een offerte. Deze offerte wordt voor ondertekening aan de school gestuurd. Wanneer de offerte geretourneerd is start KunstWijs met de verdere verwerking.

Met het zetten van de handtekening op het inschrijfformulier of de offerte verplicht de school zich om het aangevraagde ook daadwerkelijk af te nemen.

 

 

Onvoorziene omstandigheden: verplaatsen of afzegging door de aanvrager

Terugtrekking dient schriftelijk aan KunstWijs gemeld te worden.

In uitzonderingsgevallen kan een aanvraag teruggetrokken worden. Er is dan sprake van onvoorziene omstandigheden (zie verder). Wanneer dit minimaal twee weken voor de uitvoeringsdatum schriftelijk aan KunstWijs is meegedeeld dan wordt er gezocht naar een vervangende datum. In een dergelijk geval kan het zo zijn dat de docent die de activiteit zou uitvoeren niet kan en er een vervanger(ster) gevonden moet worden.

Komt de afmelding korter dan twee weken voor de uitvoeringsdatum binnen bij KunstWijs en kan er geen vervanger(ster) gevonden worden, dan wordt er eerst een alternatief aanbod gedaan. Indien de aanvrager dit aanbod niet accepteert dan wordt een bedrag van € 50,-- administratiekosten in rekening gebracht.

Komt de afzegging korter dan 24 uur voor het uitvoeringstijdstip dan dient het gehele bedrag betaald te worden.

Kan een activiteit echt niet door gaan omdat er overmacht in het spel is bijvoorbeeld bij overlijden of ander een andere ernstige situatie dan kan KunstWijs proberen alles te verplaatsen naar een ander datum. KunstWijs en de betreffende school hebben hierover eerst overleg met elkaar. KunstWijs behoudt zich in een dergelijk geval het recht voor om te vragen naar concrete gegevens/bewijzen waaruit blijkt dat het onmogelijk was om de activiteit door te laten gaan. Er wordt van uitgegaan dat het afzeggen van de aangevraagde activiteit in uitzonderlijke gevallen gebeurt.

Onvoorziene omstandigheden: verplaatsen of afzegging door KunstWijs

Een enkele keer doet zich de situatie voor dat een gastdocent onverwachts niet kan. In een dergelijk geval wordt er (meestal in overleg) gezocht naar goede vervanging. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan wordt met school overlegd of er een vervangende datum gevonden kan worden. Is dit niet mogelijk dan wordt in eerste instantie een vervangende workshop aangeboden. Kunnen de aanvrager en school het hierover niet eens worden dan is het mogelijk dat de aanvraag vervalt.

 

 

Aanvragen van scholen buiten Berkelland.

KunstWijs is een neutraal en onafhankelijk steunpunt voor kunst- en cultuureducatie dat de vraag van de scholen naar kunst- en cultuuractiviteiten en aanbod van kunst en cultuuraanbieders in de gemeente Berkelland op elkaar afstemt.

In een enkel geval komt het voor dat een school buiten Berkelland aangeeft gebruik te willen maken van het aanbod uit KunstWijs. Wanneer dit het geval is dan hanteert KunstWijs een ‘behandelingsprocedure’ om te voorkomen dat KunstWijs activiteiten uitvoert in het ‘werkgebied’ van andere. Bovendien worden de werkzaamheden van KunstWijs door de gemeente Berkelland gesubsidieerd. Vanzelfsprekend geldt de subsidieregeling niet voor scholen buiten Berkelland.

Concreet leidt bovenstaande tot de volgende behandelingsprocedure.

KunstWijs neemt contact op met de plaatselijke kunstinstelling, het plaatselijke- of regionale steunpunt om na te gaan of er een vergelijkbaar aanbod is. Mocht dat er zijn dan verwijst KunstWijs de school naar dit aanbod.

Kunstwijs brengt een opslag voor werktijd en administratiekosten in rekening van € 35,-- per project. (zie ook bij het aanbod van Florentien Kloosterman)

Bovenstaande behandelingsprocedure geldt voor het schooljaar 2010-2011 tenzij er binnen deze termijn andere afspraken worden gemaakt. In de nieuwsbrieven van KunstWijs wordt hiervan altijd vooraf melding gemaakt.

 

 

Ruimte

Er wordt van uitgegaan dat de school de ruimte waar de workshop gegeven wordt klaar heeft voor gebruik. Dat wil zeggen dat de afgesproken materialen klaar liggen voor gebruik en dat (afhankelijk van de workshop en de afspraken die de docent met de school maakt) de ruimte leeg is dan wel dat er tafels en stoelen staan.

Met betrekking tot de dansworkshop, muziekworkshops (Bewegen met instrumenten en materialen) en theateractiviteiten bewegen de leerlingen vaak op de grond maar soms ook over de grond. Het is dan belangrijk deze goed schoon is.

Bij voorstellingen worden de voorwaarden waaraan de ruimte moet voldoen duidelijk vermeld.

 

 

Lesmateriaal

In principe worden alle lesmaterialen en werkbladen meegenomen door de docent, tenzij anders is vermeld bij de workshop omschrijving of anders is afgesproken met de school. De kosten hiervan worden bij de workshop zelf vermeld. Soms kan een lesbrief op de site van de aanbieder worden gedownload, een andere keer stuurt de aanbieder de lesbrief van tevoren op.

 

 

Aantal leerlingen

Daar waar een maximum aantal leerlingen staat aangegeven bij de workshop wordt er van uitgegaan dat de school dit maximum respecteert. Er kunnen dus niet meer leerlingen deelnemen, tenzij er met de school vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

Mocht een school zich niet houden aan de vooraf gemaakt afspraak dan kan KunstWijs zich genoodzaakt zien om maatregelen te treffen. School wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

 

 

Opgeld

KunstWijs hanteert geen opgeld tenzij het een ‘Op maat’ aanvraag is.

 

Voorstellingen

Bij voorstellingen moet de uitvoerder een BTW van 6% betalen aan de belasting. Deze 6% BTW toeslag wordt in de factuur apart aangegeven.

 

Reiskosten

Reiskosten van de docenten zijn niet meegenomen in de kosten van de workshops.

Over het algemeen wordt de regel van € 0,19 per kilometer gehanteerd. Er zijn echter uitzonderingen en meestal worden die bij de workshop zelf genoemd. Ook bij voorstellingen kan het met betrekking tot reiskostenvergoedingen soms om andere bedragen gaan.

Het kan belangrijk zijn om vooraf bij KunstWijs een indicatie van de reiskosten te vragen. Dit om verassingen op de factuur te voorkomen.

 

 

Materiaalkosten

Deze worden altijd apart vermeld bij de workshop.

 

 

Prijzen onder voorbehoud van drukfouten.

 


 

Aanmeldingsprocedure                                                    

.

1. Inschrijving geschiedt altijd schriftelijk.

 

2. Alle inschrijfformulieren worden ondertekend met dag- en handtekening.

 

3. U geeft duidelijk de code en de titel van het project aan.

 

4. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 

5. Twee à drie weken na uw aanvraag ontvangt u een bevestiging.

 

6. De uitvoerder van de workshop neemt daarna zo spoedig mogelijk contact op met de school.

 

Reglement inschrijving       aanbod 2010-2011 

1. Bij inschrijvingen 2010-2011 dient men er rekening mee te houden dat de verwerkingsperiode 14 dagen tot een maand kan bedragen. Daarnaast geldt “vol is vol”

 

2. De school is betalingspichtig voor inschrijving via het “inschrijfformulier kunst- en cultuuraanbod 2010-2011”.(zie verder bij ‘Voorwaarden en adviezen’)

 

3. De school zal voldoen aan specifieke eisen (voorwaarde, benodigdheden, bijzonderheden). Deze staan steeds duidelijk aangegeven in de beschrijving van het desbetreffende onderdeel.

 

4. Voor betaling ontvangt u in de loop van het schooljaar van KunstWijs een factuur.

 

5. Bij inschrijving gaat de school akkoord met de tekst onder het hoofdstuk ‘Voorwaarden en adviezen’.

 

Werkwijze Winterswijk

 

VAR

 

Tarieven

 

Convenant

 

CEPO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

  Home/menu/leerlijnen/deskundigheidsbevordering/procedures/aanbodberkelland/aanbodwinterswijk/inschrijven/contact