Deskundigheidsbevordering

 

Heeft u interesse in de deskundigheidsbevordering voor leerkrachten neem dan contact op:

Voor scholen in Berkelland met ritarikhof@kunstwijs.org

Voor scholen in Winterswijk met inebolk@kunstwijs.org

We proberen ook graag een oplossing te vinden als u op andere gebieden ondersteuning zou willen hebben.

 

U kunt hiernaast in het menu klikken op het product dat uw interesse heeft of het hele aanbod bekijken door naar beneden te scrollen.

 

Terug naar algemeen menu

 

menu deskundigheidsbevordering

EDU ART aanbod

    ICC

    visie en beleid

    leerlijnen

    Cultuur educatie in de Brede School

    Thematisch werken met cultuureducatie

    Kijken naar een voorstelling

    Studiedagen

    C-zicht

    Creativiteitsontwikkeling

    Werken in schoolateliers

    Kunst op de kaart
701-08 Begeleiding bij 'Moet je doen'

702-08 Begeleiding bij 'Beter laat dan nooit'

703-08 Een schoolorkest en dan.....

 

Voor informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met:

Leonieke Scholten: 06 1098 6440 of  l.scholten@edu-art.eu

 

 

 

EDU-ART vindt dat trainingen niet alleen gericht moeten zijn op het (bij)leren van iets, maar dat ze ook inspirerend moeten zijn. Met een flinke dosis creativiteit en interactiviteit inspireren wij de deelnemers om op andere manieren te zoeken naar oplossingen. Bovendien leert u van uw mededeelnemers. Want ook uw eigen kennis en ervaringen - en die van de anderen - komen ruim aan bod.

 

 

 

 

 

 

 Aanmelden

 d.smeets@edu-art.eu

 

 Op verzoek kan in andere gebieden in       Gelderland een cursus Interne Coördinator Cultuureducatie worden gegeven.

In Gelderland worden de volgende cursussen georganiseerd

Veluwe/Apeldoorn: start medio september 2012 – einde voorjaar 2013

Achterhoek/Liemers/Zutphen: start 10 oktober 2012 – einde 5 juni 2013

 

Interne Coördinator Cultuureducatie (ICC)

De cursus Interne Coördinator Cultuureducatie (ICC) biedt scholen de mogelijkheid om een goede infrastructuur in en om de school te ontwikkelen voor cultuureducatie.

De icc-er is inhoudelijk deskundig en verantwoordelijk voor cultuureducatie binnen de school en kan het schoolteam hiervoor enthousiasmeren.

 

De taken kunnen zijn:

·      schrijven van een cultuurbeleidsplan/cultuuractieplan

·      het coördineren, stimuleren, eventueel organiseren en evalueren van activiteiten

·      externe communicatie

·      interne communicatie

·      budgetbeheer.

 

Wilt u op uw school (scholen) uw eigen cultuurspecialist? De cursus schoolt uw teamlid in zeven dagdelen tot specialist die vorm kan geven aan visie en beleidsvorming op school, resulterend in een beleidsplan, een plan van aanpak en een activiteitenplan.

 

Kosten

€ 350,-

 

 


 

 

 

 

  Het spel wordt gespeeld met de hulp van een         deskundige spelbegeleider van EDU-ART.

  Hieraan zijn geen kosten verbonden.

 

 

Visie en beleid

U bent als school geïnteresseerd in cultuureducatie en wilt hiervoor beleid ontwikkelen. U wilt uw cultuurbeleidsplan implementeren in uw schoolwerkplan.

 

EDU-ART adviseert u bij het formuleren van uw visie op cultuureducatie. Ons advies is praktijkgericht en deskundig en kan bestaan uit een enkel gesprek, een begeleidingstraject, het opstellen van een plan van aanpak, of het vertalen van uw beleid in een activiteitenplan.

EDU-ART levert altijd maatwerk. Elke stap in het proces gebeurt in nauw overleg.

 

Bij het ontwikkelen van een visie maken we onder meer gebruik van CUEKA, een bordspel voor teams (of culturele werkgroepen) in het basisonderwijs, waarmee de eigen teamvisie en het daarbij passende schoolbeleid voor cultuureducatie op een speelse en gestructureerde manier duidelijk wordt.

 

In principe werkt u tijdens het hele proces met een vaste adviseur.

 

CUEKA-spel (CUltuurEducatieKApstokken-spel)

CUEKA is een bordspel voor teams of culturele werkgroepen, waarmee onderzoekend en gestructureerd de eigen teamvisie en het daarbij passende schoolbeleid voor cultuureducatie duidelijk wordt.

Door het spelen van het bordspel worden de bouwstenen voor het te voeren schoolbeleid voor cultuureducatie verhelderd: “Welke plek heeft cultuureducatie op school? Waar staan we qua implementatie? Waar willen we naartoe? Wat gaan we doen, hoe, en met wie?”.
Met deze bouwstenen zetten we in het spel tevens een globaal tijdpad uit voor een consequent cultuureducatiebeleid.

De uitkomsten van het spel zijn praktische beleidshandreikingen voor cultuureducatie die door het team gedragen worden en bij de school passen.

CUEKA

·      Activeert op een speelse manier de teamdiscussie over cultuureducatie op school;

·      Begeleidt een team in het doelgericht kijken naar cultuureducatie, en in het gezamenlijk

            vergaren van inzicht in cultuureducatie, waardoor teamleren wordt gestimuleerd;

·      Biedt handvatten (‘kapstokken’) voor het te voeren beleid, waardoor gedeelde ‘mentale

            modellen’ mogelijk worden;

·      Structureert de teamkeuzes die voor de invulling en uitwerking van cultuureducatie moeten

worden gemaakt, waardoor een gemeenschappelijke visie ontstaat;

·      Ondersteunt scholen in het ontwikkelen van een vraag gestuurd beleid voor cultuureducatie.

 

  Informatie

  Annet Nieuwenhuizen 06 10 96 37 08

 

 

 

 

 

 

Leerlijnen cultuureducatie

In 2009 is het onderzoeksproject cultuur in de Spiegel gestart. Dit  project is door het Ministerie van OCW gesubsidieerd en wordt uitgevoerd door  SLO en de Rijks Universiteit Groningen.

Het project loopt van 2009 tot 2012.

Dit project  moet leiden tot een theoretisch kader en een raamleerplan voor cultuuronderwijs.

EDU-ART neemt deel aan het project en kan uw school hierover adviseren .

 

Vanuit landelijk onderzoek blijkt dat veel scholen behoefte hebben aan betere leerlijnen. De lessen cultuureducatie worden teveel ad hoc gegeven en er zit te weinig samenhang en opbouw in.

In dit onderzoek wordt uitgegaan van het profiel van de leerling, dit vormt de basisstructuur van een doorlopende leerlijn. Dit profiel , gecombineerd met de visie van de school in het algemeen en de visie op cultuuronderwijs in het bijzonder is richtinggevend bij de ontwikkeling van een curriculum cultuuronderwijs.

Cultuuronderwijs  heeft betrekking op het ontwikkelen van het cultureel (zelf)bewustzijn van leerlingen. Dat staat dan ook centraal. Er wordt een meetinstrument  ontworpen waarmee docenten dit in kaart brengen.

Adviestraject

Adviseurs van EDU-ART zijn opgeleid om uw school hierin te adviseren.

 

 

  Kosten                       

  studiemiddag € 50,-  per deelnemer

 

  Informatie

  Margriet van Galen 06 10 81 00 87

 

Authentiek leren en cultuureducatie

Met behulp van het, door EDU-ART ontwikkelde, begeleidingsinstrument kan de school keuzes maken uit aspecten van nieuwe vormen van leren bij de ontwikkeling van cultuureducatie.

 

Doelgroep

Scholen die bezig zijn met aspecten uit nieuwe vormen van leren, zoals competentiegericht leren, betekenisvol leren, adaptief onderwijs, meervoudige intelligentie, reflecteren, werken met  competenties, coöperatief leren en samenwerkend leren en die willen koppelen aan cultuureducatie.

 

Opzet

Authentiek Leren maakt onderdeel uit van de nota ‘Hart(d) voor Cultuur’ van het Ministerie van OCW en wordt daarin beschreven als een visie op het leren met cultuureducatie.

Tijdens deze studiemiddag werken we met de kenmerken van authentiek leren en de manier waarop die kunnen worden toegepast bij cultuureducatie; bij het cultureel jaarprogramma, culturele projecten en thematisch werken. De manier waarop de school daarmee aan het werk kan, wordt geconcretiseerd met behulp van het begeleidingsinstrument.

Voorafgaand aan de studiemiddag nemen we contact met u op voor de inhoudelijke invulling.

 

Vervolg met een adviestraject

Scholen onderbouwen met dit begeleidingsinstrument hun cultuureducatieve activiteiten ten behoeve van de kwaliteitsverbetering. Dat kan door EDU-ART in een adviestraject worden uitgewerkt. Kosten op offertebasis

 

 Kosten:

 € 500,- voor een losse training exclusief de

  voorstelling

 

 

 

 

Kijken naar een voorstelling

In de vorm van een korte workshop krijgen de Interne Coördinatoren Cultuureducatie informatie over het bekijken en beoordelen van een voorstelling. Na de workshop wordt een voorstelling bekeken.

Na afloop van de voorstelling volgt een nagesprek waarin verschillende vormen van reflectie met de leerlingen aangeboden en besproken worden, evenals het beleid van de eigen school.

De deelnemers ontvangen een reader met informatie over het jeugdaanbod in Gelderland (specifiek) en Nederland (algemeen), KPC kunstbeschouwing theater/dans/muziek, definities actief-receptie-reflectief, esthetische ontwikkeling kind, Leerstijlen van Kolb en verschillende verwerkingsvormen voor in de klas. Deze theoretische achtergrond informatie vormt de basis voor de workshop.

 


Informatie

Aukje Elsinga 06 10 01 16 71 of a.elsinga@edu-art.eu

 

Op  maat    Deze studiedag kan ook ‘in company’ gegeven worden voor een schoolteam of voor een groep (bovenschoolse) directies. In overleg is het mogelijk de modules verspreid over een aantal weken te realiseren of slechts met één module te werken. Ook voor een team van bredeschoolpartners stellen we graag een studiedag op maat samen.

Kosten op offertebasis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-zicht

Wat ontwikkelen leerlingen door middel van cultuureducatie en hoe kun je daarop inspelen met je activiteiten? Onderwijs en culturele aanbieders gaan in gesprek met elkaar en ontwikkelen samen culturele activiteiten. Ook voor afstemming binnen de brede schoolcontext is dit instrument uitermate geschikt.

Cultuureducatie laat een kind niet beter rekenen of spellen. Maar wat levert het dan wel op? EDU-ART onderzocht de competenties die een leerling met cultuur ontwikkelt. In C-Zicht staan ze beschreven: samenwerken, creëren, zelfstandig werken, onderzoeken, reflecteren en receptief vermogen. Naast een legitimatie voor cultuureducatie, is C-Zicht ook een middel voor onderwijs en aanbieders om samen aanbod te maken, waarin de ontwikkeling van de leerling centraal staat.

C-zicht helpt scholen doelgerichte activiteiten in te zetten die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Dit helpt scholen doelgericht vragen te stellen aan culturele aanbieders. Culturele aanbieders kunnen hierop inspelen.

Werken vanuit een thema is het uitgangspunt van de studiemiddag. De middag start met een bijzondere voorstelling. Aan de hand van deze kijkervaring benoemen de deelnemers welk gedrag bij hen is aangesproken. Daarna maken deelnemers uit het onderwijs samen met culturele aanbieders aanbod aan de hand van het thema van de voorstelling. De competenties die benoemd staan in C-Zicht, zijn hiervoor het uitgangspunt.

De studiedag levert het onderwijs handvaten op om te bepalen wat ze belangrijk vinden in de ontwikkeling van leerlingen en hoe cultuureducatie daar een rol in kan spelen. Het zorgt daarmee voor onderbouwing en draagvlak voor cultuureducatie in het team. Met een grotere bewustwording wat de school belangrijk vindt in de ontwikkeling    

van leerlingen kan ze een duidelijker vraag stellen aan de culturele aanbieders m.b.t. het aanbod.

Voor culturele aanbieders geeft deze studiedag een beter inzicht in wat scholen belangrijk vinden. Het maakt meer bewust hoe hun aanbod een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van leerlingen.

Creativiteitsontwikkeling                 

Tijdsbesteding: 2,5 uur

Locatie: een hal, speellokaal of gymzaal is aan te bevelen

Kosten: € 500 voor 1 workshop aan team of netwerkgroep

Informatie

Aukje Elsinga 06 10 01 16 71  of a.elsinga@edu-art.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie- en inspiratiebijeenkomst over het stimuleren en begeleiden van creativiteit bij leerlingen

Tijdens deze  bijeenkomst wordt u geïnspireerd en ondergaat u een creatief proces onder leiding van een beeldend kunstenaar of een musicus. U krijgt nieuwe ideeën en handvatten hoe creativiteit in te zetten is in de kunstvakken.  

Waarom creativiteit?

Creativiteit is een kerncompetentie in de 21e eeuw.

De wereld verandert sneller dan ooit, de diversiteit en mogelijkheden nemen explosief toe. Het is voor een kind veel ingewikkelder geworden om te weten wie of waar hij is, of wat hij kan  toevoegen/betekenen. Als er iets is dat kinderen moeten leren dan is het wel creativiteit: het kunnen navigeren in een veranderlijke en complexe wereld.

Creativiteit wordt hier niet opgevat als uitsluitend behorend bij de kunsten in enge zin, maar in de betekenis van ‘creativiteit in het leren en leven’. Dat heeft de volgende kenmerken, die toepasbaar zijn in alle leerprocessen.

-      uitdagende vragen stellen

-      verbanden leggen en patronen doorzien

-      verbeeldingskracht

-      ontdekkend leren

-      kritisch reflecteren op ideeën, handelingen en uitkomsten; 

 

Adviestraject op maat

Uitgaande van uw beginsituatie kunnen we in overleg een adviestraject op maat samenstellen. Kosten op offertebasis.

Informatie

Eddy Melenhorst 06 10 98 64 19 of  e.melenhorst@edu-art.eu

 

 

 

 

 

 

Werken in schoolateliers

Crea-middagen, Cultuurcircuit, Kunstklub.....Begrippen die allemaal voor hetzelfde staan:kinderen de gelegenheid bieden om in groepjes een aantal keren intensief met een activiteit bezig te zijn.

Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende onderdelen aan bod:

*  Hoe inspireer je kinderen

* workshop creativiteitsontwikkeling

*  praktijkmodellen voor inhoud en organisatie

* cultuureducatie in het onderwijsconcept van de school

De bijeenkomst wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde adviseur van EDU-ART in samenwerking met een gastdocent/kunstenaar en is bedoeld voor locale/regionale groepen leerkrachten.

 

Introductie Kunst op de kaart

Het spel “Kunst op de Kaart” kan in een netwerkbijeenkomst van culturele coördinatoren worden geïntroduceerd.

Duur: 30 minuten.

Aanschaf spel

€ 190   inclusief een studiebijeenkomst van 2 uur en een  pakket Kunst op de kaart

 

De studiebijeenkomst kunnen we verzorgen voor een schoolteam of voor de leerkrachten van de groepen 6 t/m 8 en de Interne Coördinator Cultuureducatie

 

Informatie

Eddy Melenhorst 06 10 98 64 19 of e.melenhorst@edu-art.eu

 

 

 

 

 

 

 

Kunst op de kaart

Een spel voor groep 6 t/m 8

U kunt kinderen met kunst in aanraking brengen door ze te laten tekenen, dansen, muziek of theater maken. U kunt ze meenemen naar voorstellingen, tentoonstellingen of concerten.

Maar nu is het ook mogelijk om ze kennis te laten maken met de bouwstenen van kunst door het spelen van een spel.

Spelenderwijs

Kunst op de kaart geeft kinderen spelenderwijs inzicht in de verschillende onderdelen binnen de literatuur, theater, dans, muziek, fotografie en beeldende kunst. Maar ook in de manier waarop kunstenaars vormgeven aan thema’s als: ritme, ruimte, contrast, personage, compositie en stijl. Thema’s die de kijker toegang geeft tot het kunstwerk, zodat we er meer in zien, horen of beleven. De kinderen spelen dit spel zelfstandig in groepjes.

Meervoudige intelligentie en verschillende leerstijlen

Kunst op de kaart sluit aan bij nieuwe opvattingen over leren. Er wordt rekening gehouden met meervoudige intelligentie en de verschillende leerstijlen van kinderen. Het spel kan op diverse manieren worden gebruikt:

·      als voorbereiding op een bezoek aan een voorstelling

·      als aanvulling op een lesmethode

·      als inspiratiebron om met leerlingen op zoek te gaan naar de wereld van de kunsten.

 

 


Inschrijfcode:
701-08

 

Een coachingstraject “Moet je Doen”

 

a. Muziek

b. Drama

c. Dans

d. Beeldende vorming

e. Kunst en cultuur

 

Groep: Leerkrachten groep 1 t/m 8

 

Aanbieder: Coaching en uitvoerder deskundige

                    vakdocenten

 

Actief: Actief en reflectief

 

Periode: Gedurende het hele schooljaar in

             overleg met de docent.

 

Duur: 2x 75 min voor Stap 1 en voor Stap 2 (zie beschrijving hieronder)

 

Plaats: Gymzaal of speelruimte

 

Kosten: 60,-- per lesuur (dus € 75,-- voor Stap

            1 en € 75,-- voor Stap 2

            exclusief reiskosten

Materiaal: Methode “Moet je doen”

 

Omschrijving:

Methodische werken in de expressievakken is nu ook mogelijk. “Moet je doen!” is een goed voorbeeld van een methode die haalbaar is en aansluit aan bij de kerndoelen in het

basisonderwijs.

In de praktijk is echter gebleken dat de klassenleerkracht veel ondersteuning kan ondervinden van een vakdocent tijdens het invoeringstraject. Het coachingstraject, dat uit 2 stappen bestaat, kan individueel maar kan ook schoolbreedgevolgd worden en kan naar eigen inzicht uitgebreid worden.

 

Stap1: De vakdocent geeft uit de methode een voorbeeldles. Aansluitend wordt deze les besproken en wordt er in overleg een vervolgles uitgekozen. Deze wordt door de klassendocent gegeven

maar voorbesproken met de vakdocent.

 

Stap 2: De uitgekozen les wordt door de klassendocent gegeven en de vakdocent observeert. Hierna volgt de nabespreking met daarin adviezen en suggesties ten aanzien van het vak.

 

Uitbreiding: Een terugkombezoek met reflectie behoort tot de mogelijkheden.Uiteraard kan in overleg ook een aangepast invoeringstraject met de school worden afgesproken.

 

 

 


Inschrijfcode:
702-08

 

“Beter laat dan nooit!”

 

a. Gitaar in de klas (starters)

b. Gitaar in de klas (gevorderden)

c. Djembé in de klas

d. Zang in deklas

e. Keyboard in de klas

 

Groep: Leerkrachten

 

Aanbieder: De Triangel, instrumentale

                docenten

 

Periode: Het hele jaar door in overleg

 

Duur: 8 lessen van 45 minuten, meestal om de

         2 weken

 

Plaats/lestijd: In overleg

 

Kosten: € 85,-- (bij minimaal 6 deelnemers)

 

Materiaalkosten: Wordt met deelnemers

                         overlegd

 

Bijzonderheden: Lestijd, lesdag en locatie

                         kunnen met de deelnemers

                         en de docent overlegd

                         worden

 

Omschrijving:

De korte cursussen worden gegeven aan leerkrachten van de . basisscholen.

Het lesprogramma is volledig afgestemd op volwassenen en hun vaardigheden. De inhoud van de lessen wordt in overleg samen op de behoefte van de deelnemers vastgesteld maar is altijd afgestemd op het gebruik van het instrument in het (muziek)onderwijs op de basisschool.

Om mee te doen hoeft men geen speciale ervaring te hebben (behalve bij “Gitaar in de klas voor gevorderden). Lekker doen en gewoon proberen staat voorop. Zelfs als je geen speciaal

artistiek gevoel denkt te hebben kun je heel veel plezier beleven aan deze cursus. Nooit gedurfd …nu is je kans!

De cursus wordt altijd gegeven door vakdocenten met veel ervaring.

 

NB: In het algemeen zijn de instrumenten en/of materialen die men nodig heeft voor het deelnemen aan de lessen aanwezig. In overleg kan soms, voor de duur van de cursus, een “leeninstrument” gebruikt worden.

 

 

 

 

 

Inschrijfcode: 703 08

 

Een schoolorkest en dan ….

 

Groep: Leerkrachten

 

Aanbieder: De Triangel, instrumentale

                docenten

 

Periode: Het hele jaar door in overleg

 

Duur: In overleg

 

Plaats: In overleg

 

Kosten: € 60,-- per uur exclusief reiskosten

 

Materiaalkosten: Geen tenzij vooraf anders

                         overlegd

 

Bijzonderheden: Lestijd, lesdag en locatie

                         kunnen met de deelnemers

                         en de docent overlegd

                         worden

 


Omschrijving:

Op diverse basisscholen in Berkelland zijn schoolorkesten.

Veelal wordt er enthousiast begonnen maar komt men naar verloop van tijd problemen tegen.

Wij kunnen u helpen.

Docenten van De Triangel die ervaring hebben met ‘samenspel’ in alle soorten en maten en

willen hun deskundigheid graag aanbieden.

De begeleiding is er op gericht om de leerkracht die het schoolorkest leidt of nog wil starten

te ondersteunen bij allerhande vragen. Deze kunnen gaan over

* opzetten van een schoolorkest

* het kiezen van repertoire

* arrangeren van een lied of stukken

* stemmen van de instrumenten

* hulp bij het aanleren

* adviezen voor het dirigeren/leiding geven

Wellicht kan de instrumentale docent bij u op bezoek komen zodat u met de adviezen de

kwaliteit van het muziek maken kunt vergroten en zo het plezier kunt bevorderen.

Ook ad-hoc orkestjes in de periode van Sinterklaas of Kerst kunnen hulp aanvragen. Indien

nodig ook als “op maat’ aanbod voor een individuele school.

 

 

 Home/menu/leerlijnen/deskundigheidsbevordering/procedures/aanbodberkelland/aanbodwinterswijk/inschrijven/contact